​Nestátní zdravotnické zařízení
Domácí zdravotní péče

Hřbitovní 482, 763 15 Slušovice
Tel.: 739 144 270
jczdravi@seznam.cz
IČO: 761 15 445

Zdravý zaměstnanec „benefit“ pro zaměstnavatele

Nevhodné návyky a životní styl jsou příčinou mnoha nemocí, nedostatku energie a přirozené vnitřní motivace. Stalo se běžné, že místo prevence se řeší až aktuální zdravotní komplikace, což se vždy projeví na možnostech spolupracovníka vykonávat svou práci.

Přicházím s řešením, kdy během efektivního setkání s vašim zaměstnancem, jehož součástí je vyšetření, případné odhalení zdravotních rizik a doporučení možnosti nápravy, dokážu zvýšit míru účasti zaměstnanců na vlastní péči o svoje zdraví.

Hlavním přínosem je snížení rizik ohrožující zdraví až o 23 % (vycházím z vlastních zkušeností a statistik). Na to jsou navázané úspory ve výdajích firmy na nemocenské poplatky a v konečném důsledku i zvýšení loajality samotných spolupracovníků vůči jejich zaměstnavateli.

Zdravý a vyrovnaný spolupracovník je tak pro firmu trvalým aktivem. Časová dotace na jednu krátkou intervenci je přibližně 10 minut.

Více informací…

Faktory životního stylu lze ovlivnit vhodnými intervenčními postupy. Intervence ze strany zaměstnavatele hraje velmi důležitou roli. Mezi zaměstnavateli často přetrvává názor, že na podporu zdraví není v praxi dostatek času, že je neúčinná, nebo že postačí preventivní prohlídka u lékaře. Takový přístup vede často k selhání motivace zaměstnance, což v důsledku nese zhoršení problémů i zdraví zaměstnanců. V neposlední řadě se takový zaměstnanec prodražuje.

77% ze všech nemocných je zapříčiněno nevhodným životním stylem.

Jediným smysluplným řešením této nepříznivé situace jsou tzv. krátké intervence.

Výsledky mojí činnosti

U prvního vyšetření se ukazuje, že pouze 9,2 % respondentů má veškeré hodnoty v normě. Při kontrolním měření, většinou po jednom roce, dojde u 23% žen a 23% mužů k výraznému zlepšení měřených hodnot. Výstupem je zlepšení zdravotního stavu této skupiny zaměstnanců, udávají, že se celkově cítí lépe. A lépe zvládají pracovní zatížení a stres. Opět se ukázalo, že krátká intervence je nejúčinnější metoda, která vede k udržení nebo zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců.

Zaměstnanci nemají dost kvalifikovaných informací, jak si zlepšit nebo udržet svoje zdraví. Z tohoto hlediska má podpora péče o zdraví zaměstnanců velký vliv na budoucí zdraví. Právě z těchto důvodu je dlouhodobá spolupráce základním pravidlem. Špatný zdravotní stav zaměstnanců stojí české firmy miliardy korun ročně. Naštěstí už jsou i u nás manažeři, kteří motivují své zaměstnance, aby se snažili žít zdravěji. Vědí, že zdravá pracovní síla znamená totiž více zisků, méně ztrát a firma tak lépe odolává konkurenci. Prevence v tomto případě hraje nejdůležitější roli, jak dosáhnout „zdravého zaměstnance“. Tento proces nemůže být veden nátlakovou formou, ale formou motivace.

Mobilní poradna

Pro každého obchodního partnera jsem schopen vytvořit mobilní poradnu. Výhodou mobilní poradny je provedení krátké intervence, případně následné péče přímo ve vašem prostředí.

Vzhledem k tomu, že jde o neinvazivní vyšetření, je možné provádět měření v běžných prostorách s přívodem elektrického proudu (230V). Např. zasedací místnost nebo kancelář.

Nutné zachovat intimní zónu pro klienty.

Veškerá činnost je plně v souladu se „Zákonem o zdravotních službách č. 372/2011